18. Pažintinė programa 11–12 klasėms 
18.1. Dalyko paskirtis
 
Kauno žydų religinė bendruomenė parengė žydų judėjų tikybos programą, kurios paskirtis – pažintinė. Šios programos aktualumą sąlygoja tai, kad judėjų tikybos pažintinė programa buvo parengta bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams pradinio ir pagrindinio ugdymo pakopose. Mokytojai ir mokiniai domisi kitų tautų kultūra ir tradicijomis. Žinių ir literatūros lietuvių kalba apie žydų judėjų tradicijas ir kultūrą yra mažai, todėl siekiama užtikrinti žydų judėjų tradicijos pažintinės programos tęstinumą. Programa skirta visiems bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams, nes Lietuvos mokyklose žydų vaikų skaičius mažas, tačiau žydų vaikai judėjų tradicijų mokomi mokyklose prie sinagogų.
Rengiant judėjų tikybos pažintinę programą, remtasi asmenine patirtimi. Kaip žinoma, Lietuvos mokiniai aktyviai lankosi Kauno choralinėje sinagogoje ir užduoda klausimų, kurie rodo, kad žinių apie žydų judėjų gy­venimą ir tradicijas Lietuvoje labai trūksta. Iš kartos į kartą perduodami mitai apie žydus, neigiami žydo stereotipai atsiranda iš nežinojimo.
Parengta pažintine judėjų programa siekiama apibrėžti pagrindinius judėjų tikybos reikalavimus, religines apeigas, žydų judėjų etiką, neįspraudžiant į griežtus vienos konfesijos mokymo rėmus. Dorinio ugdymo mokytojai, susipažinę su šia programa, jos turinį gali integruoti į dorinio ugdymo etikos arba tikybos pamokas.
Šioje programoje neatsitiktinai žodžiai žydas ir judėjas vartojami kaip sinonimai, mat sekuliarus šiuolaikinis pasaulis jau nededa lygybės ženklo tarp žydo ir judėjo. Tradiciškai iki XX a. pradžios Lietuvoje žodis žydas niekam nekeldavo abejonių, nes tai reiškė religingą judėjų tikybos žmogų, išskirtinės išvaizdos ir dėvintį tam tikrą aprangą.
Žydų judėjų tikybos pažintinės programos paskirtis – supažindinti Lietuvos mokinius su žydų judėjų tikybos ypatumais. Istorinis visuomenės ir pavienio žmogaus ribotumas, užsisklendimas akivaizdžiai atimtų galimybę būti atviram. Tikimės, kad ši programa prisidės prie tolerancijos kitoms tautoms ugdymo, nes tolerancija ir jos suvokimas atsiranda tik drauge su kultūriniu išprusimu ir emociniu žmogaus atvirumu kitam žmogui ir kitoms kultūroms.