1. Programos paskirtis
1.1 Technologijų bendroji programa skirta mokiniams, kurie renkasi technologijų programą, mokytojams, mokyklų vadovams, profesinio informavimo konsultantams, tėvams.
1.2 Pereinant į žinių visuomenę pakito klasikinė mokslo samprata: išryškėja socialinė jo orientacija, nebėra didelio atotrūkio tarp akademinio ir taikomojo mokslo, stiprėja mokslo ir technologijų sąveika.
1.3 Dėl sparčios tiek pačios visuomenės, tiek mokslo ir technologijų pasiekimų raidos antroji technologinio ugdymo kryptis išskiriama kaip XXI amžiaus nauja mokymo paradigma: išskirti ugdomus gebėjimus, nustatyti visuomenės poreikius, kelti, optimizuoti idėjas ir jas įgyvendinti, taigi galima sakyti, kad dizainą ir tech­nologijas sieja bendras tikslas  kurti ir gaminti.
1.4 Šiuolaikinės naujosios informacijos apdorojimo, saugojimo, sklaidos technologijos pakeitė darbo rinką, kuriai reikalingi darbuotojai, gebantys nuolat atnaujinti turimas žinias, išsiugdyti poreikį tobulinti savo technologines kompetencijas.
1.5 Mokiniai jau 910 klasėse susipažįsta su darbo pasauliu, verslo aplinka, sužino apie realias ūkio šakų plėtojimo tendencijas regione, perspektyvias Lietuvos ūkio šakas, todėl motyvuotai gali rinktis patrauklius technologijų programų modulius aukštesnėse klasėse, tobulinti technologines kompetencijas.
1.6 Mokytojai, puoselėdami mokinių vertybines nuostatas, plėtodami jų bendrąsias ir technologines kom­petencijas, taikydami aktyviuosius mokymosi metodus, modernias darbo, informacijos pateikimo, apdoroji­mo, medžiagų pažinimo technologijas, atsižvelgdami į mokinių poreikius ir gebėjimus, technologinio ugdymo paskirtį vidurinio ugdymo programoje  įtvirtins turimus ir ugdys naujus kūrybinius ir praktinius mokinių ge­bėjimus, įgytus pagrindinėje mokykloje, tobulins jų projektinio darbo gebėjimus, išsamiau supažindins su medžiagomis ir darbo priemonėmis, jų taikymo galimybėmis buityje ir versle, padės orientuotis rinkoje kaip vartotojui, apsispręsti mokiniams renkantis profesiją.
1.7 Mokydamiesi pagal pasirinktą technologijų mokymo programą, mokiniai pagilina žinias apie juos do­minančią Lietuvos ūkio šaką. Mokiniai atlieka projektinius darbus mokykloje ir gali laikyti egzaminą. Apie 20 proc. technologijų programoje numatyto laiko skiriama susipažinti su pasirinkta ūkio šaka (turinio dalimi), naudojant aktyviojo mokymo(si) metodus ir informacines technologijas. Apie 80 proc. numatyto laiko skiria­ma mokinio pasirinktos ūkio šakos arba šakos modulio žinioms ir gebėjimams plėtoti, projektiniams darbams mokykloje. Ugdymo procese šios veiklos sritys iš dalies sutampa, todėl toks mokinių veiklos suskirstymas tėra sąlyginis, padedantis mokytojui apytikriai orientuotis, kokia turėtų būti programos apimtis.