8.1. Dalyko paskirtis
 
8.1.1 Vidurinio ugdymo bendroji teatro dalyko programa skiriama visiems mokiniams, norintiems pažinti teatrą kaip meno šaką, išbandyti joje savo kūrybines galimybes, pasinaudoti teatro dalyko mokymosi patyrimu gyvenime. Jeigu mokiniai, pasirinkę teatro dalyką, jau yra jo mokęsi, tai programos ugdymo turinys pritaikomas pagal individualius jų mokymosi poreikius.
8.1.2. Teatro pamokos tikslas yra ne spektaklis, ne vaidmuo ar jo atlikimo įgūdžiai (tokie tikslai neatitiktų mokymuisi skiriamų pamokų skaičiaus ir sąlygų), bet teatro mokymosi procesas ir įgyjamos bendriausios žinios, gebėjimai, nuostatos, susijusios su vaidyba, režisavimu, spektaklių suvokimu, lietuvių ir Europos teatro kultūros įvykiais.
8.1.3. Teatro mokymasis glaudžiai siejamas su bendrųjų kompetencijų (kūrybingumo, pažinimo, komunikavimo, kt.) gerinimu. Mokiniai turi galimybę mokytis būti kūrybingi teatro srityje, komunikuoti teatro priemonėmis ir pažinti savitą teatro kalbą, ugdytis kultūrinį sąmoningumą, mokymosi gebėjimus.
8.1.4. Teatro kompetencija plačiai pritaikoma šiuolaikiniame gyvenime. Ji mokiniams pravers norint tinkamai išreikšti save socialinio bendravimo situacijose, profesinėje ir darbo veikloje, ypač susijusioje su vadyba, viešųjų paslaugų teikimu, kultūrinėje raiškoje (vedant renginius, kt.), renkantis teatrų spektaklius, juos vertinant, aktyviai ir pilietiškai reiškiant nuomonę apie vykstančius kultūros procesus.
8.1.5. Teatro dalyko programa yra svarbi apsisprendžiant dėl tolesnio mokymosi, rengiantis studijuoti teatro menus (vaidybą, dramos, televizijos režisūrą, kt.), kitus menus, humanitarinių, socialinių mokslų studijų programas, su kūrybinėmis industrijomis susijusias studijų programas (reklamos, televizijos, radijo ir kt.).