Bendrųjų programų struktūra
 
15. Bendrosiose programose dalykų programos sugrupuotos pagal ugdymo sritis. Ugdymo sritį sudaro giminiški, tvirtais integraciniais ryšiais susiję mokomieji dalykai. Kaip ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, šios bendrosios programos sugrupuotos į dešimtį ugdymo sričių:
15.1. dorinis ugdymas: etika, katalikų tikyba, ortodoksų (stačiatikių) tikyba, evangelikų liuteronų tikyba, evangelikų reformatų tikyba, karaimų tikyba, judėjų tikybos pažintinė programa (1 priedas);
15.2. kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, kitos gimtosios kalbos, lietuvių gestų kalba, lietuvių kalba kurtiesiems ir neprigirdintiesiems, užsienio kalbos, užsienio kalba kurtiesiems ir neprigirdintiesiems (2 priedas);
15.3. matematika (3 priedas);
15.4. gamtamokslinis ugdymas: biologija, chemija, fizika, integruotas gamtos mokslų kursas (4 priedas);
15.5. socialinis ugdymas: istorija, geografija, integruotas istorijos ir geografijos kursas, teisė, religijotyra, filosofija, ekonomika ir verslumas, psichologija (5 priedas);
15.6. meninis ugdymas: dailė, muzika, šokis, teatras (6 priedas); meninio ugdymo sričiai taip pat priklauso grafinis dizainas, filmų kūrimas, fotografija, kompiuterinės muzikos technologijos (šias programas galima rasti internete adresu: http://www.smm.lt/ugdymas/docs/programos/KINO%20IR%20VAIZDUOJAMOJO%20MENO.pdf, http://www.smm.lt/ugdymas/docs/programos/KOMPIUTERINES%20MUZIKOS%20TECHNOLOGIJOS.pdf, http://www.smm.lt/ugdymas/docs/programos/GRAFINIO%20DIZAINO%20PROGRAMA.pdf , http://www.smm.lt/ugdymas/docs/programos/FOTOGRAFIJOS%20PROGRAMA.pdf), jos yra išleistos atskiru leidiniu (Vidurinio ugdymo bendrosios programos: Pasirenkamosios menų programos ir metodinės rekomendacijos, Vilnius: ŠAC, 2007);
15.7. informacinės technologijos (7 priedas);
15.8. technologijos (8 priedas);
15.9. kūno kultūra (9 priedas);
15.10. bendrųjų kompetencijų ugdymas (10 priedas).
16. Kiekvieno dalyko bendrojoje programoje keliami dalyko mokymosi tikslai, uždaviniai ir paaiškinama dalyko struktūra. Programos skirsnyje „Programos įgyvendinimas“ aptariamos ugdymo turinio integravimo galimybės, ugdymo gairės, mokymosi aplinka. Atskirame programos skirsnyje lentelėje nurodomi laukiami mokinių pasiekimai (nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas), patikslinama turinio apimtis ir bendrais bruožais aptariamas vertinimas pagal nurodomus patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo pasiekimų lygio požymius.
17. Daugumos dalykų bendrosiose programose skiriami dalyko bendrasis ir išplėstinis kursas ir moduliai, kuriuos mokiniai gali rinktis nustatyta tvarka.