Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas
 
25. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo turinys formuojamas vadovaujantis valstybės apibrėžtu ugdymo turiniu ir atsižvelgiant į individualias pagalbos ir paslaugų reikmes ugdymo procese, atsirandančias dėl asmens įgimtų ar įgytų sutrikimų ar (ir) nepalankių aplinkos veiksnių.
26. Specialiųjų poreikių asmenų ugdymas grindžiamas ugdymo individualizavimo principu: individualaus ugdymo plano sudarymas, mokymo(si) metodų ir veiklos parinkimas siekiant, kad mokinys, turintis specialiųjų poreikių, įgytų bendrąjį dalyko, socialinį kultūrinį, technologinį raštingumą, pasiektų dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, baigtų vidurinio ugdymo programą, išlaikytų brandos egzaminus ir įgytų vidurinį išsilavinimą.
27. Jeigu, nepaisant teiktos pagalbos ir paslaugų, specialiųjų poreikių mokinys nepasiekia dalyko bendrojo kurso programoje numatyto patenkinamo pasiekimų lygio, tai bendrojo kurso programa mokiniui taikoma individualiai, o mokinio pasiekimai ir pažanga vertinami pagal jo gebėjimams individualiai pritaikytos (adaptuotos) programos numatytus pasiekimus.