7.1. Dalyko paskirtis
 
7.1.1. Vidurinio ugdymo bendroji šokio dalyko programa skirta nuosekliai tęsti pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąją šokio dalyko programą. Šokio programa pritaikyta mokiniams, turintiems įvairią šokio patirtį, ir atitinka įvairius šokio polinkius turinčių mokinių interesus. Programa taip pat suteikia mokiniams, neturintiems jokios šokio patirties, galimybę išbandyti save naujoje meninėje veikloje.
7.1.2. Šokio programa apima svarbiausias šokio, kaip vienos iš meno šakų, žinias, veiklas ir principus. Vidurinėje mokykloje mokiniai, mokydamiesi šokio, galės susiformuoti teigiamą nusiteikimą ir norą domėtis šokiu, įgyti šokio žinių ir supratimo, gebėjimų šokti, kurti, stebėti ir suprasti šokį, suformuluoti, pasakyti ir pagrįsti savo įspūdžius, nuomonę ar mintis, kilusias dalyvaujant įvairiose šokio veiklose. programoje daug dėmesio skiriama šokio sąsajoms su kasdieniu gyvenimu. Mokiniai mokysis įžvelgti ir pritaikyti įgytą šokio patirtį siekiant karjeros arba tenkinant asmeninius socialinius ir kultūrinius poreikius.
7.1.3. Vidurinėje mokykloje mokiniai gali mokytis šokio pagal bendrojo arba išplėstinio kurso programą, gali pasirinkti visai jo nesimokyti.
7.1.4. Bendrojoje šokio programoje nusakomi tikslai ir uždaviniai, struktūra, ryšiai su kitais dalykais, taip pat ugdymo gairės, mokymosi aplinka, bendrojo ir išplėstinio kursų paskirtis, mokinių pasiekimai, mokymo turinio apimtis ir vertinimas. Mokinių pasiekimai nurodomi kaip žinių ir supratimo, gebėjimų ir nuostatų, kurių tikimasi baigiant dvyliktą klasę, visuma. Mokytojai, atsižvelgdami į mokinių poreikius, polinkius ir pasiekimų lygį, mokymo(si) sąlygas ir tradicijas mokykloje ir į bendrosios programos reikalavimus, pritaiko šokio ugdymo turinį klasei (ar mobiliajai grupei) ir pavieniams mokiniams. Ugdymo turinys mokytojo planuojamas mokslo metams ir trumpesniems laikotarpiams (pamokų ciklui, pamokai ir kt.).