11. Psichologija – socialinio ugdymo dalis
11.1. Paskirtis
 
11.1.1. Psichologijos dalykas vidurinėje mokykloje yra socialinio ugdymo dalis. Psichologijos dalyko programa yra pagrindinės mokyklos psichologijos dalyko programos tęsinys.
11.1.2. Psichologijos dalyko paskirtis – ugdyti mokinių bendrąsias ir dalyko kompetencijas: supažindinti mokinius su pagrindinėmis psichologijos sritimis ir jų žinių pagrindais ir rengti mokinius šias žinias taikyti kasdieniame gyvenime, mokant geriau suprasti save ir kitus, analizuoti psichologines žmonių elgesio priežastis, planuoti, tobulinti savo veiklą, numatyti ateities pasirinkimus.
11.1.3. Psichologijos dalykas vidurinėje mokykloje yra pasirenkamasis. Mokinys gali rinktis psichologijos dalyką vidurinėje mokykloje neatsižvelgdamas į tai, buvo ar nebuvo pasirinkęs jį pagrindinėje mokykloje.
11.1.4. Modulis „Psichologija“ yra pagrindinės mokyklos psichologijos dalyko programos tąsa: išlaikoma ta pati loginė dalyko žinių struktūra. Tačiau programos kokybiškai skiriasi. Vidurinės mokyklos programa supažindina su dalyko specifika, todėl psichologijos žinios pateikiamos ne tik kaip įrankis, priemonė pragmatiškiems tikslams siekti, bet ir kaip galimų studijų objektas. Šis modulis parengtas pagal pakoreguotą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1465 patvirtintą programą.
11.1.5. Modulis „Draugystės, meilės, santuokos ir šeimos psichologija“ skirtas padėti mokiniui suprasti psichologinius šeimos funkcionavimo dėsnius ir paskatinti į šią gyvenimo sritį žiūrėti kaip į vieną svarbiausių asmeninės kūrybos ir vidinio tobulėjimo sričių. Nors, kaip rodo tarptautiniai tyrimai, daugelis jaunų žmonių nori sukurti laimingą šeimą, šeimos santykiams pasaulyje ir mūsų šalyje išgyvenant krizę, neretai tokia galimybe yra netikima.
11.1.6. Psichologijos programoje nurodomi dalyko tikslai ir uždaviniai, struktūra, ryšiai su kitais dalykais, ugdymo gairės, mokymosi aplinka, mokinių pasiekimai, ugdymo turinys, vertinimas. Taip pat nurodomi mokinių pasiekimai (žinios ir supratimas, gebėjimai, nuostatos), kurių tikimasi baigiant vidurinę mokyklą. Mokytojai, atsižvelgdami į mokinių poreikius, gebėjimus ir pasiekimų lygį, mokymo(si) sąlygas mokykloje, pritaiko psichologijos ugdymo turinį klasei (mobiliajai grupei) ir pavieniams mokiniams. Ugdymo turinys mokytojo planuojamas mokslo metams ir trumpesniems laikotarpiams (temai, pamokai).