10. Profesinė etika – dorinio ugdymo dalis 
10.1. Profesinės etikos modulio paskirtis
 
Profesinės etikos programa siekiama pritaikyti etikos mokymo turinį į ateitį orientuotiems mokinių porei­kiams, sudaryti galimybę ją rinktis 11 arba 12 klasės etikos besimokantiems mokiniams, kuriems padėti pasi­rengti studijoms ir profesinei veiklai yra vienas iš aktualiausių mokymosi tikslų.