14. Ortodoksų (stačiatikių) tikyba – dorinio ugdymo dalis
14.1. Dalyko paskirtis
 
Šis kursas siūlomas mokiniams, norintiems suprasti krikščioniškosios pasaulėžiūros, dorovės fenomeną, suvokti religijos raiškos kitimą istorijoje, susipažinti su įvairiomis religijos raidą aiškinančiomis sritimis. Tai ne vien tik krikščioniškų tiesų perdavimas ir to kylančių vertybių ir pasaulėžiūros ugdymas. Tai naujos gy­venimo perspektyvos atvėrimas, jaunuolio klausimų kėlimas ir jų svarstymas tikėjimo požiūriu. Krikščioniškoji pasaulėžiūra atskleidžiama kaip žmogaus santykio su šventybe fenomenas, aprašomi gebėjimai nagrinėti pasaulį ir gyvenimą įvairiausiais aspektais. Krikščioniškajai pasaulėžiūrai aptarti siūlomas ugdymo turinys, sudarytas įvairios pažintinės informacijos, pradedant egzistenciniais, gyvenimo prasmės klausimais (vertybinė kryptis), baigiant tikėjimo pažinimu, jaunuolių palydėjimu sakramentinio gyvenimo ir saviugdos link. Stačiatikių tikybos mokymo programa sudaryta siekiant padėti mokiniams tobulinti ir bendrąsias kompetencijas (socialinius, komunikavimo, bendravimo, bendradarbiavimo gebėjimus), ir nuostatas suvokti krikščioniškosios pasaulėžiūros svarbą asmens tapatybei, religiniam ir doriniam apsisprendimui.
11–12 klasėse tikybos gali būti mokoma nuosekliai per dvejus metus arba intensyviai per vienerius metus.