13. Katalikų tikyba – dorinio ugdymo dalis 
13.1. Dalyko paskirtis
 
13.1.1. Katalikų tikyba dorinio ugdymo dalis, skirta dvasiniam mokinio ugdymui, bendrosioms žmogaus vertybėms puoselėti, nuodugniau suvokti krikščionybę, pažinti ekumeninį ir tarpreliginį dialogą. Katalikų tikyba – konfesinis mokymas. Tai nėra religijotyros kursas, kuriame mokiniai yra tik supažindinami su religijomis. Tikybos pamoka nėra ir katechezės užsiėmimas, kurio tikslas – brandinti asmenis tikėjimo išpažini­mui bendruomenėje. 11–12 klasėse mokiniai kviečiami geriau suvokti žmogaus ir savo pašaukimą, analizuoti krikščioniškosios minties šaltinius ir pasaulio religijų sukauptą dvasinę patirtį. Mokydamasis katalikų tikybos mokinys įgyja kompetencijų prisiimti atsakomybę renkantis tolesnį gyvenimo kelią. Mokiniai skatinami pasi­rinkti ir grįsti savo vertybines nuostatas atsižvelgiant į santykį su Dievu, kitu žmogumi, savimi ir pasauliu pa­brėžiant kiekvieno asmens vertę ir unikalumą. Pamokose jaunuoliai raginami kelti egzistencinius, etinius, so­cialinius klausimus, mokytis spręsti problemas integruojant gyvenimo, tikėjimo patirtis ir mokslo pažinimą.
13.1.2. Viduriniame ugdymo koncentre mokiniams siūlomos platesnės katalikų tikybos turinio pasirinkimo galimybės. Bendroji mokymo programa susideda keturių lygiaverčių modulių: Katalikybė ir pasaulio religijos, Pašaukimai gyvenimui, Šventasis Raštas gyvenimo kelionė, Religijos filosofija. Modulyje Katalikybė ir pasaulio religijos siūloma nagrinėti įvairius žmogaus gyvenimo klausimus pasaulio religijų ir katalikų tikėji­mo požiūriu. Modulyje Pašaukimai gyvenimui siekiama mokiniams padėti apsispręsti atsakingai rinktis pras­mingą gyvenimo kelią. Šventasis Raštas gyvenimo kelionė modulį gali rinktis mokiniai, kurie norėtų geriau ir nuodugniau pažinti Šventąjį Raštą, analizuoti Dievo veikimo ženklus žmogaus gyvenime kviečiant apmąstyti savo tikėjimo kelionę. Religijos filosofijos modulyje mokiniai kreipiami krikščioniškosios minties tradicijos ir dvasinės patirties refleksijos link. Šį kursą patartina rinktis mokiniams, siekiantiems geriau pažinti intelektinės ir dvasinės minties tradiciją bei reflektuoti egzistencinius tikėjimo ir gyvenimo sandūros klausimus.
13.1.3. Mokykla, atsižvelgdama į mokinių mokymosi siekius, klasės pasirengimo lygį, mokinių poreikius ir pasaulėžiūrą, tikybos mokytojo kvalifikaciją, užtikrina galimybę įgyvendinti katalikų tikybos bendrosios programos modulius. Tikybos dalyką gali rinktis kiekvienas mokinys, kuris yra atviras ieškojimams, priimantis tikėjimo tiesas, norintis laisvai ir sąmoningai apsispręsti gyventi ieškodamas tiesos ir gėrio, būti ir veikti kartu su kitais. Katalikų tikyba skirta mokinių bendrųjų ir dalyko kompetencijų ugdymui.