8.1. Dalyko paskirtis
 
Tautinių mažumų gimtųjų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)1 kalbų vidurinio ugdymo programos paskirtis apibrėžti gimtosios kalbos kaip mokomojo dalyko tikslą ir uždavinius, bendrojo ir išplėstinio kurso mokinių pasiekimus, turinio apimtis, mokinių pasiekimų lygių požymius. Ši programa yra pagrindas individualioms bendrojo ir išplėstinio kursų programoms, kurias sudarinės mokytojai, atsižvelgdami į savo mokinių poreikius, pasirinktą kursą ir kitas aplinkybes.
11–12 klasių mokiniai gali rinktis bendrąjį arba išplėstinį gimtosios kalbos kursą.
Bendrasis kursas sudaro mokiniams galimybę įgyti bendrąjį kalbinį, literatūrinį ir kultūrinį išprusimą, išsiugdyti pagrindinius kalbos vartojimo gebėjimus.
Išplėstinis kursas suteikia išsamesnius dalyko pagrindus. Šio kurso turinys yra platesnis ir išsamesnis: skaitoma ir interpretuojama daugiau ir sudėtingesnių grožinių ir negrožinių tekstų, tekstai nagrinėjami įvairesniais aspektais. Atliekama daugiau ir įvairesnių sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymo užduočių, projektinių kalbos ar literatūros tyrimo darbų, kuriems reikia savarankiškumo, kūrybingumo, platesnio kultūrinio konteksto išmanymo. Kursas sudaro prielaidas pasirengti tolesnėms filologijos ir kitų humanitarinių mokslų studijoms.
Tiek pagal bendrojo, tiek pagal išplėstinio kurso programą besimokantys mokiniai, siekdami savarankiškai išsikeltų gimtosios kalbos mokymosi tikslų, gali rinktis papildomus modulius. Jų turinį numato mokytojas, atsižvelgdamas į mokinių poreikius, pomėgius. Moduliai gali būti orientuoti į bendrųjų kalbinių gebėjimų ugdymą arba skirti konkretesniems kalbos ar literatūros dalykams nagrinėti.
 
 1Toliau vadinama gimtosiomis kalbomis.