6. 1. Paskirtis
 
Lietuvių kalbos kurtiesiems ir neprigirdintiesiems vidurinio ugdymo programos paskirtis – apibrėžti lietuvių kalbos kaip mokomojo dalyko tikslą ir uždavinius, bendrojo kurso mokinių pasiekimus, turinio apimtį, mokinių pasiekimų lygių požymius.
Bendrasis kursas sudaro mokiniui galimybę įgyti bendrąjį kalbinį, literatūrinį ir kultūrinį išprusimą, išsiugdyti pagrindinius kalbos vartojimo gebėjimus.
Mokiniai, siekdami savarankiškai išsikeltų lietuvių kalbos mokymosi tikslų, gali rinktis papildomus modulius. Jų turinį numato mokytojas, atsižvelgdamas į mokinių poreikius, pomėgius. Moduliai gali būti orientuoti į bendrųjų kalbinių gebėjimų ugdymą ir skirti konkretesniems kalbos ar literatūros dalykams nagrinėti.