5.1. Programos paskirtis
 
5.1.1. Lietuvių kalbos ir literatūros vidurinio ugdymo programos paskirtis apibrėžti lietuvių kalbos kaip mokomojo dalyko tikslą ir uždavinius, turinį, numatomus bendrojo ir išplėstinio kurso mokinių pasiekimus. Programa skiriama mokykloms, kuriose mokomasi lietuvių arba tautinės mažumos kalba.
11–12 klasių mokiniai gali rinktis bendrąjį arba išplėstinį lietuvių kalbos ir literatūros kursą.
5.1.2. Mokantis pagal bendrojo kurso programą sudaromos galimybės mokiniui įgyti bendrąjį kalbinį, literatūrinį kultūrinį išsilavinimą, išsiugdyti kalbos vartojimo gebėjimus, reikalingus visaverčiam kiekvieno žmogaus gyvenimui.
5.1.3. Išplėstinis kursas apima bendrąjį kursą, bet yra platesnis ir išsamesnis. Mokiniui sudaroma galimybė įgyti išsamesnį kalbinį ir platesnį literatūrinį kultūrinį išsilavinimą. Skaitoma ir nagrinėjama daugiau ir sudėtingesnių grožinių ir negrožinių kūrinių, jie nagrinėjami įvairesniais aspektais. Atliekama įvairesnių ir sudėtingesnių sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymosi užduočių, projektinių kalbos ar literatūros tyrimo darbų, kuriems reikia savarankiškumo, kūrybingumo, platesnio kultūrinio konteksto išmanymo.