8.1. Dalyko paskirtis

8.1.1. Integruotas gamtos mokslų kursas vidurinėje mokykloje skirtas tiems mokiniams, kurie neketina tolesnių studijų ar profesinės veiklos sieti su gamtos mokslais. Šio kurso paskirtis yra tęsti gamtamokslinės ir bendrųjų kompetencijų ugdymą orientuojantis į šiuolaikinius gamtos mokslų laimėjimus ir jų taikymus technologijose, į gyvenimo praktiką ir aplinkosaugos problemas. Jame visos temos nagrinėjamos gana bendrais bruožais, aptariama gamtos mokslų, kaip gamtos pažinimo būdo, raida, aktualios asmens ir visuomenės gyvenimo problemos, nuodugniau analizuojami gamtos reiškiniai, mokslinės idėjos, atliekami stebėjimai ir bandymai. Integruotas gamtos mokslų kursas padės mokiniams suvokti darnaus vystymosi idėjų reikšmę išsaugant biosferą ir užtikrinant visuomenės gyvenimo kokybę.
8.1.2. Integruotą gamtos mokslų kursą tiktų rinktis visų pirma tiems, kurie nesirengia laikyti biologijos, chemijos ar fizikos egzamino. Jeigu mokinys pasirinks šį kursą ir norės laikyti kurį nors iš gamtos mokslų egzaminų, jam teks papildomai įgyti žinių ir gebėjimų vadovaujantis egzamino programa.
8.1.3. Integruoto gamtos mokslų kurso programa apima svarbiausias gamtos mokslų žinias. Mokydamiesi pagal ją mokiniai galės įgyti žinių, supratimo, išsiugdyti gebėjimus ir susiformuoti vertybines nuostatas aiškintis ir suvokti esminius pasaulio dėsningumus, vyksmus ir reiškinius, jų tarpusavio ryšius. Integruotas gamtos mokslų kursas papildo ir apibendrina pagrindinėje mokykloje nagrinėtą gamtos mokslų mokomąją medžiagą.
8.1.4. Bendrojoje integruotogamtos mokslų kurso programoje numatomi tikslai ir uždaviniai, struktūra, integravimo galimybės, ugdymo gairės, mokymosi aplinka, mokinių pasiekimai, turinio apimtis, vertinimas. Programoje nurodomi mokinių pasiekimai (žinios ir supratimas, gebėjimai, nuostatos), kurių tikimasi baigiant 12-ą klasę. Integruotogamtos mokslų kurso moko biologijos, chemijos ir fizikos mokytojai. Mokytojai, atsižvelgdami į mokinių poreikius ir gebėjimus, mokymo(si) sąlygas mokykloje, bendrųjų programų reikalavimus, pritaiko integruoto gamtos mokslų kurso ugdymo turinį visai klasei (ar mobiliajai grupei) ir pavieniams mokiniams. Individualizuotą ugdymo turinį mokytojai planuoja kartu.