9.1. Mokinių pasiekimai
 
9.1.1. Šiame skyriuje aprašomi išplėstinio kurso Elektroninės leidybos modulio mokinių pasiekimams keliami reikalavimai. Lentelėje aprašoma, kokios turi būti mokinių žinios ir supratimas, kokie ugdomi gebė­jimai; vėliau nurodoma turinio apimtis: užrašoma tema ir atskleidžiama jos apimtis. Skyriaus pabaigoje patei­kiamas mokinių pasiekimų lygių požymių aprašas.
9.1.2. Šioje lentelėje aprašomi mokinių pasiekimai: nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas.