1. Dalyko paskirtis
 
1.1. Informacinių technologijų vidurinio ugdymo programos kursas skirtas tęsti informacinės komunikaci­nės ir bendrųjų kompetencijų ugdymą, pradėtą pagrindinėje mokykloje, plačiau ir nuodugniau nagrinėti infor­macinių ir komunikacinių technologijų taikymo sritis.
1.2. Mokyklos, vykdančios vidurinio ugdymo programą, mokiniai gali rinktis bendrąjį arba išplėstinį informacinių technologijų kursą.
1.3. Informacinių technologijų vidurinio ugdymo programos bendrasis kursas skirtas mokinių informaci­niam išprusimui ir informacinei kultūrai ugdyti. Juo siekiama tęsti mokinių informacinės komunikacinės kom­petencijos, įgytos pagrindinėje mokykloje, ugdymą, supažindinti mokinius su kiekvienam šiuolaikinės visuo­menės piliečiui svarbiomis informacinėmis technologijomis, jų taikymu, informacijos paieškos, saugojimo, perdavimo, apdorojimo būdais ir plėtoti socialinius, komunikacinius, pažintinius bei praktinius mokinių ge­bėjimus.
1.4. Informacinių technologijų vidurinio ugdymo programos išplėstinis kursas tai informatikos dalyko tą­sa, daugiausia dėmesio skiriant programavimui, duomenų apdorojimui, elektroninės leidybos technologijoms ir šių technologijų taikymui. Išplėstinis kursas sudaro mokiniams sąlygas įgyti programavimo technologijų ge­bėjimų, parinkti, pritaikyti, kurti algoritmus, užrašyti juos programomis ir atlikti kompiuteriu. Taip pat moky­damiesi pagal išplėstinio kurso programą mokiniai susipažįsta su duomenų valdymu duomenų bazėje ir elek­troninėje leidyboje naudojamomis technologijomis.
1.5. Mokydamiesi informacinių technologijų išplėstiniu kursu mokiniai turi daugiau mokymosi krypties pasirinkimo galimybių, geriau įsivertina savo polinkius, mokymosi gebėjimus ir lengviau apsisprendžia dėl tolesnių studijų ar profesijos.
1.6. Informacinių technologijų vidurinio ugdymo bendrojoje programoje apibrėžta bendrojo ir išplėstinio kursų paskirtis, tikslas ir uždaviniai, struktūra, ryšiai su kitais dalykais, pateiktos ugdymo gairės, aprašyta mo­kymosi aplinka, mokinių pasiekimai, turinio apimtis ir vertinimas. Programoje aprašyti mokinių pasiekimai suprantami kaip žinių ir supratimo, gebėjimų ir nuostatų visuma. Tikimasi, kad jie bus pasiekti baigiant vidu­rinio ugdymo programą.