9. Filosofinė etika – dorinio ugdymo dalis
 
11–12 klasėse etikos ugdymo turinys gali būti skirstomas į modulius:
  • filosofinės etikos;
  • profesinės etikos;
  • šeimos etikos;
  • etikos ir kino.
 9.1. Filosofinės etikos paskirtis 
Filosofinė etika skirta 11–12 klasių mokiniams, kurie nori ugdytis filosofinį mąstymą, ypač tiems, kurie renkasi akademinę mokymosi kryptį ir siekia pasirengti aukštojo mokslo universitetinėms studijoms. Etika yra moralės filosofija. Užbaigiant vidurinį ugdymą turėtų būti atskleista filosofinė etikos prigimtis. Etikos objek­tas yra visas žmogaus gyvenimas – nuo kasdienių pasirinkimų ir veiksmų iki gyvenimo įprasminimo. Būdama praktinio gyvenimo filosofija, etika yra pagrindžiama, interpretuojama remiantis ne tik sava patirtimi, bet ir ilgaamže filosofinio mąstymo tradicija. Gimnazijose pagal šią programą gali būti mokoma(si) dvejus metus 11–12 klasių koncentre arba mokymas intensyvinamas 11 klasėje.
Jei etikos mokymas intensyvinamas, mokiniai gali mokytis vienuoliktoje klasėje abiejų krypčių – filosofi­nės ir taikomosios etikos lygiagrečiai, tokiu atveju etikai skiriamos dvi savaitinės valandos. Filosofinės etikos modulio programa pateikiama bendruoju kursu.