5. Dailė – meninio ugdymo dalykas
5.1. Dalyko paskirtis
 
5.1.1. Vidurinio ugdymo bendroji dailės programa skirta toliau tobulinti mokinių dailės kompetenciją. Toliau nuosekliai tęsiamas ankstesnis dailės mokymas ir remiamasi pagrindinėje mokykloje mokinių įgyta dailės raiškos ir pažinimo patirtimi bei išugdytais gebėjimais. Jei mokiniai 9–10 (gimnazijos 1–2) klasėse mokėsi pagal šiuolaikinių menų programą, jie taip pat gali rinktis šią menų programą.
5.1.2. Vidurinėje mokykloje sudaroma galimybė kiekvienam mokiniui rinktis savo polinkius, poreikius ir gabumus atitinkančią menų programą. Siekiant užtikrinti didesnes pasirinkimo galimybes mokiniams, besidomintiems šiuolaikinės dailės raiškos įvairove, norintiems patiems kurti ir pasinaudoti įgyta praktine patirtimi savo gyvenime, bendrojoje dailės programoje daugiau dėmesio skiriama dailės raiškai ir vizualiųjų reiškinių pažinimui socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
5.1.3. Darbas pagal bendrąją dailės programą paremtas aktyvaus mokinių įsitraukimo į mokymąsi principu. Tyrimai rodo, kad dailės mokymas teikia puikias galimybes ugdyti asmens vaizduotę, kūrybingumą, emocinį intelektą, meninę kompetenciją, taip pat bendrąsias kompetencijas. Todėl dailės dalyko turinyje pabrėžiama mokinių interesus ir polinkius atitinkanti prasminga ir tikslinga jaunuolių saviraiška vizualiosiomis priemonėmis. Mokiniai skatinami pažinti savo polinkius, mokosi savarankiškai ieškoti naujų su daile susijusių žinių ir įvaldyti jas, yra įtraukiami į naujų vizualiosios raiškos formų nagrinėjimą, idėjų paiešką ir kūrybinį įgyvendinimą, savo veiklos ir darbo rezultatų apmąstymą ir į(si)vertinimą platesniame šiuolaikinės dailės kontekste. Programa orientuoja į tai, kad mokiniai mokytųsi atsirinkti sau vertingą informaciją ir kritiškai apmąstytų dailės vaidmenį žmogaus gyvenime ir šiuolaikinėje visuomenėje, ugdytųsi šių dienų gyvenime būtinus bendruosius darbinius dailės gebėjimus, įgytų asmeninę, socialinę, kultūrinę ir estetinę kompetenciją ir kūrybinio mąstymo gebėjimus.