I. Bendrosios nuostatos
 
1. Bendrųjų kompetencijų ugdymas yra integruojamoji Bendrųjų programų sritis, apimanti naują, svarbų mokiniams ir visuomenei ugdymo turinį. Šis ugdymo turinys yra reikalingas įvairioms šiuolaikinio žmogaus socialinės, kultūrinės ir ekonominės veiklos sritims.
2. Programos paskirtis – ugdyti bendrąsias kompetencijas, kurios yra svarbi sudedamoji visų dalykų kompetencijų dalis ir sparčios visuomenės kaitos sąlygomis itin reikšmingos asmens brandai ir rengimuisi tolesniam mokymuisi ir profesinei karjerai.
3. Bendrųjų kompetencijų ugdymas turi būti integruojamas į visų dalykų ugdymo turinį. Jis turi tapti mokyklos gyvenimo dalimi, atsispindėti tiek pamokinėje, tiek nepamokinėje veikloje.
4. Bendrųjų kompetencijų ugdymo programa skirta visiems pedagogams, kurie moko 11–12 (III–IV gimnazijų) klasių mokinius; mokomųjų priemonių rengėjams; aukštųjų mokyklų dėstytojams; vadovams, organizuojantiems ir koordinuojantiems ugdymą mokyklose.
5. Bendrųjų kompetencijų ugdymo programa suderinta su Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų 11 priedo „Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“ turiniu ir toliau plėtoja jame išdėstytas bendrųjų kompetencijų ugdymo idėjas. Šioje programoje nauja tai, kad išskirta dar viena bendroji kompetencija – kultūrinė, kuri viduriniame ugdyme yra ypač svarbi kalbų, meninio ugdymo ir socialinio ugdymo sritims.