Bioetika ir ekologinė etika – dorinio ugdymo dalis
 
Bioetikos ir ekologinės etikos modulio paskirtis – atskleisti taikomosios etikos teorijų ir bioetikos nuostatas, susijusias su žmogumi, kitomis gyvomis būtybėmis ir negyvosios gamtos objektais, ir ugdytis praktinio mąstymo, kritinio situacijų vertinimo, problemų sprendimo gebėjimus.
​​