11. Teatras meninio ugdymo dalykas
 
Teatro dalyko mokymosi pasiekimai, turinys ir pasiekimų lygių požymiai numatyti atsižvelgiant į meninio ugdymo srities bendrąsias nuostatas ir siekiant dermės su kitais meninio ugdymo dalykais ir kitomis ugdymo sritimis. 
Dalyko pavadinimas Teatras“, nes šis dalykas apima visus ugdymo požiūriu svarbius teatrinės raiškos būdus, taip pat ir trumpų vaidinimų (scenelių) rengimą, parodymą žiūrovams (teatrinę komunikaciją). Į dalyko turinį įtraukiama drama (proceso, socialinė drama), kuri rekomenduojama taikyti kaip vienas svarbiausių metodų, padedančių organizuoti pamoką, teikti mokiniams draminių išgyvenimų, ugdyti socialinius gebėjimus, dorovines nuostatas; taip pat dramos siužetų kūrimas (komponavimas) ši mokinių veikla svarbi tuo, kad sudaro pagrindą visai teatrinei raiškai: sceninio apipavidalinimo, vaidybos, vaidinimų rengimo ir rodymo. Teatro programa parengta nuosekliai mokyti(s) nuo 1 iki 10 klasės. Jeigu dalyko pradedama mokyti, tarkim, penktoje ar devintoje klasėje, pradžių greitesniu tempu įgyvendinama 1–4 klasių, kitų žemesniųjų klasių programos dalis ir tik tada, jei pakanka laiko, pereinama prie tos programos dalies, kuri atitinka mokinių amžių.