1. Paskirtis
 
1.1. Informacinių technologijų paskirtis bendrojo lavinimo mokykloje – ugdyti informacinę ir technologinę mokinių kompetencijas. Informacinės technologijos atlieka keleriopą misiją: pirma, taikomąją ugdyti mokinių gebėjimus ir įgūdžius sumaniai naudotis kompiuterinėmis priemonėmis siekiant veiksmingo ir malonaus visų dalykų mokymo; antra, pažintinę padėti mokiniams suprasti informacijos apdorojimo procesus, svarbą, esminius informacinių technologijų paslaugų, taikymo, plėtros principus, intelektinės veiklos formalizavimo ir automatizavimo kryptis; trečia, kultūrinę puoselėti mokinių informacinę bendrųjų žmogaus vertybių kultūrą naudojant technologines priemones ir taip siekiant ugdomos asmenybės darnos.
1.2. Informacinis ir technologinis ugdymas svarbus kiekvienam žmogui nėra srities, kuriai netektų kaupti ir apdoroti informaciją, taikyti kompiuterines priemones, atsakingai naudotis informacinių ir komunikacinių technologijų paslaugomis.
1.3. Pradinėje mokykloje informacinių technologijų gebėjimų ugdymas integruojamas į kitas ugdymo sritis. Mokyklos gali savo nuožiūra pasiūlyti mokiniams pasirenkamųjų informacinių technologijų būrelius ar panašias ugdymo formas. Mokytojas, kuris integruoja informacines technologijas į ugdymo procesą, dažniausiai siekia kitaip pateikti mokomąją medžiagą, kitaip organizuoti mokymą ir mokymąsi.
1.4. Sistemingo informacinių technologijų kurso pradedama mokyti pagrindinėje mokykloje svarbu, kad mokiniai ne tik gebėtų konkrečiai taikyti vieną ar kitą kompiuterinę technologiją, bet ir įgytų esminių darbo kompiuteriu įgūdžių, ugdytųsi bendruosius ir konkrečiuosius dalykinius gebėjimus, vertybines nuostatas. Siektina mokinių gebėjimo integruoti dalykų žinias, susiejant jas su informacinių technologijų galimybėmis ir pasinaudojant įvairiomis paslaugomis. Ne mažiau svarbios ir ugdomos vertybinės mokinių nuostatos, padedančios mokiniams atsakingai elgtis elektroninėje erdvėje, toliau tobulėti studijuojant, mokantis visą gyvenimą.
1.5. Mokydamiesi informacinių technologijų, mokiniai įgyja informacinės komunikacinės kompetencijos. Ji suprantama kaip kompiuterinio raštingumo, žinių, įgūdžių ir gebėjimų orientuotis informacijos pasaulyje, vertybinių nuosta visuma.