1. Srities paskirtis
 
1.1. Gamtamokslinis ugdymas pagrindinėje mokykloje skirtas ugdyti mokinių gamtamokslinę kompetenciją – gebėjimą ir nusiteikimą naudotis gamtos pasaulį aiškinančiomis žiniomis ir gamtos tyrimų metodais siekiant atsakyti į iš­ kylančius klausimus, ieškoti įrodymais pagrįstų išvadų bei sprendimų, suprasti žmogaus veiklos sukeltus pokyčius gamtoje ir imtis asmeninės atsakomybės už aplinkos išsaugojimą, tausoti savo ir kitų žmonių sveikatą. Gamtamokslinis ug­dymas svarbus kiekvienam šiuolaikiniam žmogui dėl to, kad padeda jam suprasti pasaulį, kuriame gyvena, suvokti mūsų planetoje gyvybę palaikančias sistemas ir procesus, atsakingai taikyti gamtotyros žinias kasdieniame gyvenime ir pro­fesinėje veikloje. Gamtamokslinės kompetencijos pradmenų mokiniai įgyja pra­dinėje mokykloje mokydamiesi „Pasaulio pažinimo“. Pagrindinėje mokykloje ji ugdoma toliau – svarbu, kad mokiniai ne tik įgytų esminių gamtos mokslų žinių, bet ir ugdytųsi bendruosius ir konkrečiuosius dalykinius gebėjimus, vertybines nuostatas. Siektina, kad mokiniai patys galėtų atrasti ir patirti pažinimo džiaugs­mą, atpažintų ir išmoktų dalyvauti sprendžiant įvairias problemas, susijusias tiek su gyvąja, tiek su negyvąja gamta, atsakingai priimtų sprendimus ir jais pasiti­kėtų, gebėtų dirbti kolektyve. Ne mažiau svarbios ir ugdomos vertybinės moki­nių nuostatos, padedančios mokiniams tapti brandžiomis asmenybėmis, kurioms nesvetimos bendrosios žmogaus moralės normos, asmeninė atsakomybė ir daly­vavimas sprendžiant darnaus vystymosi problemas pagal savo kompetenciją ir galimybes.
1.2. Gamtamokslinis mokinių ugdymas remiasi gamtos mokslų dalykų: biologijos, chemijos, fizikos, astronomijos – žiniomis. Su šia ugdymo sritimi susi­jęs ir geografijos dalykas. Be to, mokiniams padedama išsiugdyti sveikos gyven­senos, aplinkosaugos įgūdžius, suprasti, kad gamtotyros žinios daro didelę įtaką visuomeniniam, politiniam ir ekonominiam žmonijos gyvenimui. Gamtos pasaulis vientisas, todėl ugdant mokinius negalima apsiriboti atskirų gamtos mokslų dalykų dėstymu. Reikia nagrinėti bendrus sąlyčio taškus: bendras gamtamoksli­nes temas, glaudžiai susijusias su kasdieniu mokinių gyvenimu, universalias vokas ir dėsningumus, remiantis bendrais gyvosios ir negyvosios gamtos pažinimo metodais. Šiuolaikinio, greitai kintančio gyvenimo sąlygomis svarbu moki­nius išmokyti mokytis gamtos mokslų, susirasti ir atsirinkti reikiamą informaciją įvairiausiuose šaltiniuose, ją analizuoti, kritiškai vertinti ir perteikti kitiems.