8. Etika dorinio ugdymo dalis
 
Etikos teorinis pagrindas yra praktinė filosofija, pagrindžianti tinkamo elgesio ir gyvenimo principus. Ji moko vertinti ir pasirinkti poelgius. Pagrindinis etikos objektas yra žmonių tarpusavio santykiai, neatsiejami nuo asmens santykio su pačiu savimi ir atsakymų į egzistencinius klausimus: kokia yra žmogaus vieta pasaulyje ir kokia yra gyvenimo prasmė?
Etika yra moralės filosofija, kurioje apmąstoma, kaip reikia gyventi drauge su kitais. Mokykloje šiuo mokomuoju dalyku siekiama ne tik padėti mokiniams apmąstyti moralės vertybes, bet ir nukreipti juos ugdytis asmenines vertybines nuostatas ir humanišką elgesį. Etikos dalyko pagrindas dėmesys žmogui kaip nelygstamos vertės asmeniui, jo orumui ir santykiams su kitais, kryptingas jų puoselėjimas. Pamokos grindžiamos nuostata, kad žmogus yra morali būtybė, gebanti doriškai tobulėti ir savarankiškai, atsakingai kurti savo gyvenimą ir įprasminti. Kita nuostata žmogus yra sociali būtybė, gebanti bendrauti ir bendradarbiauti, turinti visuomeninės, pilietinės, tautinės pareigos ir atsakomybės jausmą. Dalyko paskirtis padėti mokiniams ugdytis moralinį mąstymą ir pozityvų, bendrosiomis dorinėmis vertybėmis pagrįstą santykį su savimi, su kitais žmonėmis ir su pasauliu. To siekiant, negali būti vieno vertybių sąrašo, todėl svarbu, kad etikos mokytojas būtų dėmesingas kiekvienam mokiniui, kad užmegztų nuoširdų pedagoginį kontaktą ir kad skatintų diskutuoti ir spręsti etikos problemas kartu su mokiniais. Šiuolaikinis ugdymas grindžiamas ne griežtai fiksuotomis apibrėžtimis, neginčijamais kriterijais ar metodais, o suvokimu, kad ugdymo procesas reikalauja nuolatinio atnaujinimo, kritinio žvilgsnio, individualizavimo, atsižvelgiant pagal klasės situaciją ir individualius mokinių ugdymosi poreikius.
Šiuolaikiniame mokyme svarbu ugdyti kompetentingą asmenį, mokyti mokinius atsirinkti ir kritiškai vertinti informacijos gausą, o ne perteikti žinias, kurios greitai gali tapti nebeaktualios. Etika yra kontekstuali, todėl programos turinys atliepia sparčiai kintančios šiuolaikinės informacinės visuomenės gyvenimo kontekstą. Rengiant šią etikos bendrąją programą pagrindinei mokyklai, siekta glaudesnės etikos ir kitų ugdymo sričių turinio integracijos. Programos akcentas yra teorinės žinios, o mokinių etinės nuostatos ir gebėjimai akcentuojami tam tikrose ugdymo(si) veiklos moralinio ir kritinio mąstymo, saviugdos ir savisaugos, dialoginio bendravimo, socialinių santykių, požiūrio į pasaulį srityse. Pateikiamos ugdymo gairės, kurios padės mokytojui planuoti ugdymo procesą orientuojantis į laukiamus rezultatus skatinti mokinius ugdytis vertybines nuostatas, gebėjimus, mąstymą ir supratimą, o ne tik „išeiti temas“. Mokiniai pagrindinėje mokykloje skatinami ne tiesiogiai perimti vyresniosios kartos vertybes, o savarankiškai mąstyti, interpretuoti, atsakingai spręsti ir rinktis. Bendroji etikos programa mokytojo nuožiūra konkretizuojama ir individualizuojama atsižvelgiant į klasės situaciją, įgytą mokinių patirtį, moralinio mąstymo lygį ir ugdymo(si) poreikius.