14. Aktualumas, samprata, tikslas ir uždaviniai
 
14.1. Aktualumas. Darnaus vystymosi švietimas yra esminė priemonė ugdyti dabarties žmogui būtinas kompetencijas, teikiančias galimybę prasmingai dalyvauti visuomenės gyvenime, tobulėti profesinėje veikloje ir veiksmingai prisidėti prie pažangių visuomenės pokyčių. Darnaus vystymosi samprata yra kintama, tol į darnų visuomenės vystymąsi turėtų būti žiūrima kaip į nuolatinį mokymąsi.
14.2. Samprata. Darnus visuomenės vystymasis suprantamas kaip socialinės ir ekonominės raidos bei aplinkos apsaugos siekių derinimas, kad būtų užtikrinta aukšta gyvenimo kokybė dabartinėms ir ateities kartoms.