1. Ugdymo srities paskirtis
 
1.1. Integruojamosios programos apibrėžia naują mokiniams ir visuomenei svarbų ugdymo turinį. Jos yra skirtos visų dalykų ugdymo turiniui aktualinti.
1.2. Mokomųjų dalykų ugdymo turinys aktualinamas šiomis kryptimis:
  • orientuojamasi į profesinei karjerai ir socialinei integracijai būtinų kompetencijų, tokių kaip mokėjimo mokytis, komunikavimo, darnaus vystymosi, kultūrinio sąmoningumo, teikiančių galimybę prasmingai dalyvauti visuomenės gyvenime, tobulėti profesinėje veikloje ir veiksmingai prisidėti prie pažangių visuomenės pokyčių, plėtotę;
  • padedama mokiniams puoselėti sveikatingumą ir sveiką gyvenseną (Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių integruojamoji programa ir Prevencinės programos);
  • vykdoma žalingų įpročių, priklausomybės ligų, AIDS ir kt. prevencija: formuojamas socialus elgesys, mokoma mokytis;
  • mokiniai, ypač turintys neigiamą socialinę patirtį, įtraukiami į veiklą, kuria ugdomas atsparumas neigiamiems gyvenimo reiškiniams, stengiamasi, kad mokiniai neperimtų iš aplinkos netinkamo elgesio.
1.3. Įgyvendinant integruojamąsias programas atsižvelgiama į vietos problemas ir iniciatyvas bei sąsajas su šalies, Europos Sąjungos, pasaulio raidos tendencijomis.